Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 29-11-2023 - 07-12-2023

Sprzedaż suszarki Elektrolux, 75% ceny oszacowania.

Firma:

Sygnatura: KA1K/GUp-s/749/2023

Oferta:

OGŁOSZENIE

 

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Brygidy Soboś zaprasza do składania ofert na zakup suszarki Elektrolux. wchodzącego w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania tj. 825,00 zł brutto. 

 

I.Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „KONKURS - KA1K/GUp-s/749/2023 - NIE OTWIERAĆ" w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 07 grudnia 2023 roku do godziny 15:00.

2. Wpłacenie wadium w kwocie 110,00  zł na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 78 8466 0002 0012 3855 3000 0001.

3.Oferta zakupu musi zawierać:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),

e.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

f.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

g.Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

h.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, rękojmia za wady przedmiotu konkursu jest wyłączona.

i.Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

j.Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

k.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

l.Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

m.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)Syndykiem

b)Przedstawicielem upadłego

c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

 

II.Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Syndyka mieszczącym się w Katowicach 40-062, ul. Kilińskiego 16/10. Zapytania dotyczące przedmiotu sprzedaży należy kierować drogą elektroniczną na adres sprzedaz@syndykslask.pl. 

III.Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kilińskiego 16/10, 44-062 Katowice. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję